Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Ustawa KPA art. 61 Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania: Wniesienie żądania przez osobę niebędącą stroną – wnioskodawca nie posiada zdolności prawnej lub nie ma interesu prawnego w sprawie Istnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania – nie zostały wyszczególnione w KPA
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Egzamin-na-doradcę-podatkowego-pytania-otwarte.pdf, p777


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.