Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.TRYB ZAPŁATY PODATKU OD GIER Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 75 Zasada ogólna - Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do: składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Podatnicy urządzający gry liczbowe są obowiązani, bez wezwania, do: obliczenia i zapłaty podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego, wstępnie za okresy dzienne (tzw. wpłaty dzienne) Wstępnych wpłat podatku od gier za okresy dzienne, podatnicy dokonują nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania. Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych i stanowią zaliczkę na podatek od gier. Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, podatnik rozlicza przy wpłatach dziennych za następne okresy rozliczeniowe, o ile nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych oraz nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Podatnik urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do: złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, są obowiązani do przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonego w zezwoleniu.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Egzamin-na-doradcę-podatkowego-pytania-otwarte.pdf, p550


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.