Edited, memorised or added to reading queue

on 26-Mar-2017 (Sun)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Ne kuitenkin asettavat toiminnalle reunaehtoja, jotka osaltaan rajoittavat mutta samalla luovat mahdollisuuksia erilaisille toimijoille, strategioille ja uusille avauksille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Yksittäisen toimialatarkastelun näkökulmasta on siis tunnistettavissa seikkoja, joille yksittäiset toimijat ovat ikään kuin alisteisia mutta joiden tunnistaminen ja ennakointi saattavat myös tarjota yritykselle merkittävän kilpailuedun
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
raskaan velvollisuuden täyttäminen koitui maallemme pitkällä aikavälillä eduksi: kansantaloutemme elpyi ja lähti kasvuun, joka on kantanut näihin päiviin saakka. Vaadittujen sotakorvaustuotteiden myötä esimerkiksi metalliteollisuus kehittyi ja sen alan osaaminen vahvistui huomattavasti. Onkin sanottu, että 1950-luvun taitteessa muun muassa Suomen telakat sekä konepaja-ja valimoteollisuus olivat kehittyneempiä ja modernimpia kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä loi hyvää pohjaa tuleville vuosikymmenille.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Talvi-ja jatkosotaa seurannut jälleenrakentaminen.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Kaupungistuminen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Naisten siirtyminen työelämään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Koulutustason nousu, työntekijöiden muuttuminen ja tutkimustiedon lisääntyminen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Parantunut taloudellinen tilanne
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Osuustoiminnalle yritysmuotona onkin yhä leimallista niin kutsuttu kaksoisluonne, jossa osuuskunnalla on samanaikaisesti sekä liiketoiminta-että jäsenyhteisörooli
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Osuustoiminnan uskottiin korjaavan vallitsevia yhteiskunnallisia epäkohtia, kuten velkaantumista, köyhyyttä, työttömyyttä ja eriarvoisuutta. Kaupankäynnin näkökulmasta osuustoimintaan liitettiin reiluuden ja oikeudenmukaisen hinnoittelun sekä uudenlaisen voitonjaon perusteet
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
yrityksen palveluiden käyttäjät samalla omistavat, hallinnoivat ja pääomittavat liiketoiminnan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Teknologioiden, informaatiosysteemien ja median kehittyminen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Kehittynyt logistiikka
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Logistiikka liittyy vanhastaan tuotteiden ja tavaroiden kuljettamiseen ja varastointiin. Puhutaan materiaalivirrasta. Laajemmasta näkökulmasta kyse on kuitenkin tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta asiakkaalle niin, että laatu, määrä ja toimitusaika vastaavat sovittua
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Tässä onnistuminen vaatii, että yrityksen toiminnot, kuten markkinointi, hankinta, tuotanto ja jakelu, toimivat hyvässä yhteistyössä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Logistiikka sisältää myös informaatio-ja rahavirtojen sujuvan kulun
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Kansainvälistyminen, globalisaatio ja integraatiokehitys
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Uudet ideat, palvelut ja tuotteet leviävät nopeasti. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla se tuo myös uhat entistä lähemmäksi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Palvelusektorin kasvu ja asiantuntijatyön lisääntyminen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
perinteiset teollisuusyritykset tarjoavat yhä enenevässä määrin palveluja
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.1-liiketoiminnan #reunaehdot
Liiketalouden näkökulmasta tarkasteltuna tämä kehitys on johtanut muutoksiin asiakaskäyttäytymisessä sekä luonut uusia haasteita ja mahdollisuuksia yrityksille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Erilaisten yritysten ympäristötekijöiden huomioimista ja analysointia varten on kehitelty monia malleja, joista tunnetuimpia on PESTE-analyysi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Se on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella sellaisia tekijöitä, joihin yksittäinen yritys ei pysty omalla strategiavalinnallaan vaikuttamaan.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Se kehitettiin tukemaan johtoa yrityksissä suunnitella kilpailukykyinen ja toteuttamiskelpoinen strategia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
PESTE-nimitys tulee termeistä Political, Economic, Social, Technological ja Environmental.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Ne edustavat tekijöitä, jotka asettavat reunaehtoja liiketoiminnalle samalla kun niiden tunnistaminen ja ennakointi saattavat tarjota yritykselle merkittävää kilpailuetua
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Yrityksien toiminnan suunnittelu, strategioiden valinta ja kilpailuedun ylläpitäminen edellyttävät jatkuvaa liiketoimintaympäristön seurantaa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Analyysin (ja sen pohjalta muokattujen versioiden) avulla voidaan tarkastella laajasti yksittäisten yritysten toimintaan ja toimialoihin liittyviä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja teknologisia kysymyksiä. Samalla voidaan ottaa huomioon myös kulttuurisia ja demografisia tekijöitä sekä yrityksen liiketoiminta-ja luonnolliseen ympäristöön liittyviä asioita
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Poliittisten päätöksentekijöiden laatimat lait ja asetukset vaikuttavat yritystoimintaan monessa mielessä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
työsuojelulaki
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Monet säännökset koskevat myös tuotteita ja esimerkiksi niiden pakkauksia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
kansanäänestyksen jälkeen tapahtunut liittyminen Euroopan unioniin oli poliittisen tahdon ilmaus, jolla on ollut merkittäviä vaikutuksia kaikille toimialoille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Kriisien seurauksena laaditut pakotteet vaikeuttavat monen yrityksen vientitoimintaa ja näin heikentävät huomattavasti niiden taloudellista suoriutumista
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Taloudellisten tekijöiden kohdalla voidaan tarkastella esimerkiksi yleistä taloudellista tilannetta ja kehityssuuntaa tai pohtia yrityksen tarjooman hintajoustoa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
hintajoustoa (mitataan tuotteen tai palvelun kysynnän muutosta hinnan muuttuessa).
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Talouden suhdanteiden seuraaminen on yksittäisen yrityksen näkökulmasta tärkeää monesta syystä: se vaikuttaa yritystoiminnan kannattavuuteen esimerkiksi työvoimakustannusten muuttuessa, raaka- ainehintojen muuttuessa ja suhdanteiden vaikuttaessa kysyntään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Talouden suhdanteiden vaihtelu vaikuttaa myös muun muassa yritysten investointiherkkyyteen, lainansaantiin ja lainaehtoihin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
ostovoiman muutos, esimerkiksi yksittäisen kotitalouden käytettävissä olevan rahamäärän muutos, vaikuttaa juuri kyseisen yrityksen tuotteen tai palvelun kysyntään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
osiaaliset ja kulttuuriset tekijät eivät viittaa niinkään kulttuuriin vaan kulttuurisiin instituutioihin sekä erilaisiin trendeihin, ajatusmalleihin, käytänteisiin ja tapoihin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
naiset siirtyivät työelämään, monille yrityksille syntyi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Muutos vaikutti esimerkiksi perheiden ruokailutottumuksiin, jolloin valmisruokateollisuudelle avautui suuri markkinarako
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Perheyksikkö nykyään, toisin kuin vielä pari sukupolvea sitten, ei välttämättä viittaa perinteisesti jäsennettyyn ydinperheeseen, jossa on isä, äiti ja lapset
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Markkinointimielessä on syntynyt lyhyessä ajassa aivan uusia segmenttejä, joille yritykset voivat kohdentaa tarjontaansa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
lasten asemassa ja roolissa osana perhettä: lapsille kohdistettuja yritysideoita ja tuote-ja palvelukonsepteja on tarjolla runsaasti. Vanhemmilla on sekä varaa että tahtoa käyttää rahaa lasten harrastuksiin, lasten muotiin ja valtavaan lelu-ja pelivalikoimaan. Näin ei ollut vielä muutama kymmenen vuotta sitten
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Työssä ansaitut rahat käytetään paitsi pakollisiin elinkustannuksiin myös vapaa- aikaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Kaupungistumisen, työelämän muuttumisen ja käytettävissä olevan rahan määrän lisääntymisen myötä on syntynyt yhä kasvava kysyntä erilaisille vapaa-ajan palveluille ja viihdykkeille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Huoli jaksamisesta ja terveydestä kannustaa ihmisiä käyttämään liikuntapalveluita, joiden ympärille on usein rakennettu laaja valikoima välineitä, asusteita, virkistysjuomia ja oheispalveluita
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Nuoremman kuluttajasukupolven edustajat ovat esimerkiksi yhä tietoisempia ympäristöasioista, ja heille luonnonmukaisuus ja ympäristöystävällisyys voivat luoda tuotteesta myönteisen mielikuvan, joka ratkaisee ostopäätöksen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
arvoketjujen hallinta tulee organisaatiolle yhä tärkeämmäksi, kun valveutuneet kuluttajat haluavat tietää tuotteiden alkuperän ja arvioida koko logistisen ketjun vastuullisuutta monelta näkökannalta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Ajatusmallien muuttuessa myös ostopäätöskriteerit elävät ajassa, ja asiakkaiden uskollisuutta voivat rakentaa erilaiset seikat kuin aiemmin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
siakkaan rooli on muuttumassa yhä aktiivisemmaksi ja erilaiset asiakasryhmät tarpeineen vaikuttavat yhä voimakkaammin yrityksien tarjoamaan tuote-ja palveluvalikoimaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
asiakasryhmien odotuksien yksilöllistyessä markkinat monimutkaistuvat ja asiakassegmenttien rajat hämärtyvät. Tämä puolestaan luo tilaa erikoistuville vaihtoehdoille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Demografisilla tekijöillä viitataan tyypillisesti yksilön tai ryhmään kuuluvien ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan, koulutustasoon tai muuhun vastaavaan ominaisuuteen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
taloudellinen huoltosuhde muuttuu radikaalisti. Yhteiskunnan tuottavien jäsenten (joilla tässä tarkoitetaan työelämässä mukana olevia, veroja maksavia kansalaisia) osuus vähenee samalla kun heihin kohdistuva paine kasvaa. Näin käy sen vuoksi, että ihmisten laskennallinen ikä pitenee ja samaan aikaan muun muassa hoito-ja terveyspalvelujen tarve kasvaa vanhenevan väestön keskuudessa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Teknologian kehittyminen on luonut niin yrityksille kuin asiakkaillekin laajalti uusia mahdollisuuksia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
koko kaupan arvoketjua on mahdollista johtaa tiedon avulla. Yrityksen omat toiminnot, partnerit ja asiakkaat on mahdollista kytkeä yhteen tietojärjestelmillä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Interaktiivinen asiakaspalaute, asiakasyhteisöt, sähköiset tilaus-ja varausjärjestelmät, sähköinen maksaminen ja omien asiakastietojen selailu ovat tulevaisuuden kaupan ominaispiirteitä sähköisen liiketoiminnan alueella
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Facebookin vaikutus näkyy myös ostokäyttäytymisessä, kun kuluttajat näkevät kavereiden kommentteja, statuspäivityksiä ja tuotteisiin kohdistuvia tykkäyksiä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Verkko ja sosiaalinen media yleistyvät tarjouksien, suosituksien, arvostelujen ja laajemmin käytävien keskustelujen foorumina
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Bloggaaminen onkin osittain ammattimaistunut, ja ahkerasti seuratut bloginpitäjät voivat ansaita blogiensa kautta muun muassa saamalla tuotteita, pääsemällä mainosyhteistyöhön tai pääsemällä erilaisille kutsulistoille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Ylipäätään monet organisaatioissa toteutettavat mutta myös yhteiskunnallisesti laajemmin tapahtuvat muutokset ja uudelleenjärjestelyt ovat seurausta teknologian kehittymisestä tai uusien tekniikoiden kehittelystä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Teollisen vallankumouksen, joka sijoittui Englantiin 1700-luvun loppupuolella, tärkeimpiä keksintöjä oli juuri höyrykone
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Teollinen vallankumous ihmiskunnan historian suuntaa muuttavana voimana kuvastaa hyvin asioiden ja ilmiöiden kerrannaisvaikutuksia. Teollisella vallankumouksella on ollut kauaskantoisia seurauksia. Se on vaikuttanut paitsi teknologian kehittymiseen myös poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Sen vaikutukset myös meidän luonnolliseen ympäristöömme, luontoon ja ilmastoon, ovat olleet huomattavat
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
ekologinen jalanjälki – se, kuinka suuri vesi-ja maa-alue tarvitaan ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä kulutuksesta syntyneiden jätteiden käsittelyyn
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Ihmisen aiheuttama ekologinen jalanjälki – se, kuinka suuri vesi-ja maa-alue tarvitaan ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä kulutuksesta syntyneiden jätteiden käsittelyyn – on kasvanut ja luonut haasteita kestävän kehityksen ylläpitämiseksi.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.2-peste-analyysi
Ympäristökysymykset vaikuttavat merkittävästi myös yritysten yhteiskuntavastuuajatteluun. Niiden huomioon ottamisen tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren ajalta mielletään liittyvän olennaisena osana vastuulliseen liiketoimintaan. Tämä elinkaari ei pääty siihen, kun asiakas ostaa tuotteen, vaan yritysten olisi hyvä jo suunnitteluvaiheessa pohtia, kuinka tuote voidaan kierrättää tai miten se voidaan muuten mahdollisimman ekologisesti hävittää
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Toimiala-analyysi, jota kutsutaan myös viiden kilpailuvoiman geneeriseksi malliksi, on jo vakiintuneeseen asemaan kohonnut Michael J. Porterin esittämä analyysitapa tarkastella yrityksen toimintaympäristöä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Geneeriseksi mallia on luonnehdittu sen vuoksi, että se ei sinällään kuvaa tiettyä toimialaa, vaan sen osatekijät, niin sanotut kilpailun determinantit, ovat tunnistettavissa toimialasta riippumatta.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
toimialan rakennetta määrittäviä kilpailuvoimia ovat nykyiset kilpailijat, uusien tulokkaiden uhka, asiakkaat, korvaavat tuotteet sekä tavarantoimittajat
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Kilpailutilanteen voimakkuuteen vaikuttavat muun muassa alalla olevien toimijoiden luonne, alan elinkaaren vaihe, markkinoiden hajautuneisuus erilaisiin asiakasryhmiin, toimialan kysyntä–tarjonta-suhteen epätasapainotilat ja yritysten valitsemat erilaiset kilpailustrategiat mahdollisesti joidenkin toimijoiden alalta poistuminen.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Uusien tulokkaiden uhka tarkoittaa uuden kilpailun tuloa markkinoille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Sen seurauksena on yleensä markkinoilla jo olevien yritysten liikevaihdon ja voittojen supistuminen sekä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Tulokkaan näkökulmasta tarkastellaan kyseisen markkinan houkuttelevuutta ja mahdollisia alalletulon esteitä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
alalletulon esteitä voivat olla esimerkiksi suuri pääoman tarve, asiakaskunnan voimakas brändiuskollisuus, raaka-aineiden tai muiden keskeisten resurssien rajoitettu saatavuus, käytössä ja tarjolla olevat jakelukanavaratkaisut, alalla olevien yritysten kumuloitunut kokemus, patentit ja säännellyillä markkinoilla myös lainsäädäntö
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Asiakkaiden neuvotteluvoimalla tarkoitetaan asiakkaiden valtaa markkinoilla. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun markkinoilla on vain yksi tai vain muutamia asiakkaita
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Asiakkaat etsivät optimaalista tavaran toimittajaa, ja mikäli tavarantoimittajan vaihtokustannukset ovat asiakkaalle pienet, asiakkaalla on merkittävä neuvotteluasema
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
80 prosenttia on kahden toimijan, S-ryhmän ja Keskon, hallussa. Tämä tarkoittaa, että näillä kahdella keskusliikkeellä on erittäin vahva neuvotteluvoima tavarantoimittajien, vaikkapa leipomojen, asiakkaina
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Korvaavilla tuotteilla tarkoitetaan uhkaa, joka aiheutuu, mikäli asiakas voi korvata yrityksen valmistaman tuotteen vastaavalla muulla tuotteella
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
On mahdollista, että esimerkiksi ulkomailta on saatavissa asiakkaiden vakiintunutta tuotetta paremmin tyydyttävä eli sen korvaava tuote. Tähän liittyvät olennaisesti asiakkaalle koituva vaihtokustannusten suuruus ja asiakkaan vaihtoalttius.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Teknologisesti, imagollisesti ja muotoilullisesti edistyneitä korvaavia tuotteita on siis tullut markkinoille, mikä aiheutti aikaisemmin suvereenille markkinajohtajalle merkittäviä ongelmia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Tavarantoimittajien neuvotteluasema markkinoilla on hyvä, mikäli tavarantoimittajan vaihdon kustannus asiakkaan näkökulmasta on korkea, mikäli korvaavia tavarantoimittajia ei ole saatavilla tai mikäli tavarantoimittajan osuus asiakkaan kokemasta arvosta on merkittävä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
KUVIO 2. Porterin viiden kilpailuvoiman malli.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Suomessa ennen vuotta 2010 Applen iPhonea sai myydä yksinoikeudella ainoastaan teleoperaattori Sonera. Nykyisin Apple on saavuttanut sellaisen suosion, että jokainen matkapuhelinmyyjä haluaa merkin tuotevalikoimaansa, ja on luonnollista, että tällaisessa tilanteessa Applen neuvotteluasema on merkittävä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Toimialan rakenne määrittyy kilpailuvoimien keskinäisen suhteen ja tasapainon mukaisesti. Kilpailuvoimien keskinäiseen suhteeseen ja tasapainoon vaikuttaa kunkin tahon neuvotteluvoima
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Neuvotteluvoima voi liittyä esimerkiksi hankalasti tai niukalti saatavissa olevaan raaka-aineeseen tai harvinaiseen osaamiseen. Asiakkaan näkökannalta tarkasteltuna neuvotteluvoima voi myös olla esimerkiksi hintatietoisuutta tai volyymiarvoa. Yleisesti ottaen neuvotteluvoima siis rakentuu kilpailuvoimien välisessä suhteessa ja neuvotteluvoiman vahvuus riippuu suhteen tärkeydestä eri osapuolille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
jollakin tai joillakin tahoilla on neuvotteluvoimaa huomattavasti enemmän kuin muilla, kyseessä on kilpailun näkökulmasta oligopoli-tai monopolityyppinen asetelma. Nämä ovat niin sanotun epätäydellisen kilpailun muotoja; silloin markkinoilla on tilaa vain yhdelle (monopoli) tai harvalle (oligopoli) toimijalle
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Kilpailun vähyyden seurannaisvaikutuksena on usein kysynnän ja tarjonnan jonkinasteinen epäsuhta, joka mahdollistaa myös hintatason muodostumisen ikään kuin epäluonnollisesti verrattuna niin sanottuun täydellisen kilpailun tilanteeseen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Toimialoja voidaan tarkastella myös niiden elinkaaren kautta. Elinkaari osaltaan vaikuttaa siihen, millaiseksi rakenne kulloinkin muodostuu. Kuten tuotteilla, myös toimialan elinkaarella on nuoruus ja kasvuvaihe sekä kypsyminen, niin sanottu saturaatiovaihe
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Markkinoiden saturaatio, kyllääntyminen, merkitsee tilannetta, jossa kysyntä alkaa laskea asiakkaiden ja uusien tulokkaiden neuvotteluvoiman yhä kasvaessa. Saturaatio de facto siis viittaa yksinkertaisesti siihen, että tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, jolloin yrityksen kasvumahdollisuudet tyrehtyvät
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.3-viiden_kilpailuvoiman_malli
Toimiala-analyysi tarjoaa uutta yritystoimintaa suunnitteleville hyödyllisen tavan analysoida markkinoiden nykytilaa. Samalla se tarjoaa myös nykyisille toimijoille oivan työkalun tarkastella kilpailun vallitsevaa tilannetta ja yrityksen asemoitumista suhteessa kilpailijoihin ja asiakkaisiin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
Analyysien avulla pyrittiin löytämään kullekin organisaatiolle juuri kyseiseen tilanteeseen liittyvät omintakeiset pätevyydet, joiden kautta organisaatio kykeni sopeutumaan menestyksekkäästi ympäristöönsä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
KUVIO 3. SWOT-analyysi.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
SWOT-analyysin kautta yritys voi tarkastella organisaation ulkopuolelta tulevien tekijöiden muodostamia uhkia ja tarjoamia mahdollisuuksia samalla kun se peilaa signaaleja organisaation sisäiseen tilaan arvioimalla omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
Uhkia ja mahdollisuuksia voidaan tunnistaa kriittisen toimiala-analyysin avulla vertaamalla yrityksen asemaa kilpailijoihin ja asiakkaisiin nähden sekä analysoimalla myös yrityksen luonnollista ympäristöä ja markkinoita paikallisesti ja kansainvälisesti
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
Organisaation sisäisten resurssien kriittinen tarkastelu yhdessä menestystä mittaavien mittareiden, esimerkiksi erilaisten tuloslukujen, avulla auttaa yritystä arvioimaan nykyisiä valmiuksiaan kohdata liiketoimintaympäristön asettamat vaatimukset
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
Analyysissä nykytilan arvioinnin lisäksi on syytä arvioida myös tulevaisuuden kehityssuuntia niin organisaation sisäisten resurssien kuin organisaation ulkopuolistenkin tekijöiden osalta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
SWOT-analyysin tavoitteena on näin siis yrityksen liiketoimintaympäristön, yrityksen valitseman markkina-alueen ominaisuuksien ja yrityksen sisäisten resurssien tarjoamien edellytysten yhteensovittamisarviointi, jonka avulla yritys voi tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja tiedostaa heikkouksiaan kehittämistoimien aloittamiseksi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
kansantalous, vaikka hänen toimistonsa sijaitseekin Helsingissä. Yleisesti Uotila luonnehtii talouden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä moninaisiksi ja monimutkaisiksi. Keskeisiä vaikuttajia ovat muun muassa työvoiman määrä ja laatu, ihmisten ja yritysten käytössä olevat tulot, menojen yhteissumma sekä säästö- ja investointihalukkuus, joista viimeksi mainitun Uotila nostaa erityisen keskeiseksi talouskehityksen ylläpitämisen ja luomisen kannalta.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
Tuontia korvaavat toiminnot ovat yhtä tärkeitä kuin vienti.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.4-swot-analyysi
Lopuksi Lauri Uotila muistuttaa, että monella tapaa hyödyllistä tietoa liiketoiminnan ympäristön muutoksista ja tulevaisuuden arvioista on paljon tarjolla, vaikka yhä aivan liian monet yritykset sivuuttavat saatavilla olevat signaalit
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
Sisäisten resurssien ja valmiuksien arviointi sisältää muun muassa yrityksen kilpailukeinovalikoiman – tuote-tai palvelutarjooman, käytössä olevan jakeluverkoston ja kannattavuuden – arviointia. Lisäksi yrityksen sisäisiä vahvuus-ja heikkoustekijöitä arvioidaan SWOT-analyysissä kriittisesti tarkastelemalla esimerkiksi käytössä olevia järjestelmiä ja prosesseja sekä muodollisen rakenteen soveltuvuutta kokonaistilanne ja ympäristö huomioon ottaen. Tärkeitä menestystä estäviä tai edistäviä tarkastelun kohteita ovat myös muun muassa organisaation henkilöstöresurssit, organisaation aineeton sosiaalinen pääoma, esimerkiksi kulttuuri ja identiteetti, sekä erilaiset johtamisjärjestelmät ja johtamiskulttuuri
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
Markkinatiedon hyödyntämisellä tarkoitetaan pääsääntöisesti asiakas-ja kilpailijatiedon keräämistä, jalostamista, analysoimista ja käyttöä yrityksen päätöksenteon tukena
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
Globalisaation ja yritysten kasvavan kansainvälistymisen myötä toimintaympäristön tunteminen entisestäänkin korostuu, mutta samalla tämän ympäristön tuntemisesta tulee entistä haasteellisempaa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
suomalainen yritys, joka tähtää Intian markkinoille. Kulttuuri, asenteet, motivaatiot, preferenssit, ostokäyttäytyminen ja neuvottelukäytännöt poikkeavat heti merkittävästi kotimarkkinoiden vastaavista. Siksi yrityksen on olennaista hankkia kaikki tarpeellinen kohdemarkkinoita koskeva informaatio, jotta se voisi tehdä oikeita päätöksiä kilpailustrategian ja markkinoillemenon suhteen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
Samalla tavoin yrityksen on päivitettävä ymmärrystään kotimarkkinoiden kehittymisestä ja mahdollisista muutossuunnista
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
uutta yritystoimintaa suunnittelevan on liiketoimintasuunnitelmaa tehdessään olennaista kartoittaa markkinatilanne alueella, jonne hän haluaa toimintansa kohdentaa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
Markkinatutkimus osoittaa, että häntä kiinnostavalla alueella on parturi- kampaamoista ylitarjontaa ja parturituolit ovat tyhjillään, mutta vanhusten kotiparturipalvelulle sillä alueella olisi suuri kysyntä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
markkinatiedon tarve saattaa herätä silloin, kun havaitaan, että uusi innovaatio ei menestykään markkinoilla odotetulla tavalla. Tällöin on olennaista ymmärtää, mitkä tekijät hidastavat innovaation käyttöönottoa tai jopa kokonaan estävät sen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
Markkinatiedon hankinnan on oltava systemaattista ja hyvin suunniteltua
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
Mitä paremmin tiedon hankinta ja analysointi on suunniteltu, sitä luotettavampia ja käyttökelpoisempia tuloksia niistä saadaan yritysjohdon päätöksenteon tueksi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus
markkinatiedon hankinta olemassa olevilta ja potentiaalisilta markkinoilta ei ainoastaan edesauta nykyisten asiakkaiden mieltymysten ja trendien kehittymisen seurantaa vaan myös mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakasryhmien eli segmenttien tunnistamisen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Markkinatutkimus on olennainen osa yrityksen markkinointiin ja johtamiseen liittyvää päätöksentekoa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Markkinatutkimus on joko kertaluonteinen, jaksoittainen tai jatkuva
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Kertaluonteinen markkinatutkimus toteutetaan nimensä mukaisesti yhden kerran, eikä sen tarkoituksena ole ottaa huomioon ajallista vertailukelpoisuutta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Jaksoittainen markkinatutkimus on toistuva mittaus, jossa tiedot kerätään samalla kyselylomakkeella esimerkiksi neljännesvuosittain, vuoden välein tai viiden vuoden sykleissä. Tämä mahdollistaa mitattavien tekijöiden ajallisen muutoksen seuraamisen.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Jatkuvassa tutkimuksessa kohdejoukkona on tyypillisesti pysyvä joukko kuluttajia, kotitalouksia tai yrityksiä, joita mitataan koko ajan.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Markkinatutkimusprosessi (ks. kuvio 4) lähtee liikkeelle ongelman tunnistamisesta ja määrittelystä – sen täsmentämisestä, miksi tutkimus ylipäätään tehdään ja mihin kysymykseen yritys hakee sen avulla vastausta.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
KUVIO 4. Markkinatutkimusprosessi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
laaditaan tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan, millä tavoin (mitä aineistokeruumenetelmää hyödyntäen) tarvittava informaatio saadaan ja mitä analyysimenetelmiä käyttäen havaittu ongelma ratkaistaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös esitutkimusta. Jos tutkittava ilmiö esimerkiksi on suhteellisen uusi ja tuntematon eikä kaikkia sitä kuvaavia tekijöitä ole vielä tunnistettu, voidaan toteuttaa laadullinen haastattelu muutamalle kohderyhmän edustajalle ja sillä tavoin pyrkiä saamaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys ilmiöstä, jota varsinaisessa tutkimuksessa lähdetään määrällisesti eli kvantitatiivisesti mittamaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Aineistoa voidaan hankkia toissijaisista lähteistä 7 (esim. valmiista tilastoista) tai sitä voidaan kerätä itse
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
ensin selvittää, millaista toissijaista informaatiota on saatavilla toisaalta yrityksen sisältä ja toisaalta yrityksen ulkopuolelta, sekä arvioida, riittääkö se havaitun ongelman ratkaisemiseen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Aineistonkeruumenetelmiä ja -lähteitä miettiessään yritys punnitsee käyttökelpoisuuden lisäksi sitä, mitkä vaihtoehdot ovat ajankäytön ja kustannusten suhteen sopivimmat
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Markkinatutkimusta tehdään pääasiallisesti kahdella erityyppisellä aineistolla: laadullisella ja määrällisellä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Laadullisesta tutkimuksesta käytetään yleisesti myös nimitystä kvalitatiivinen tutkimus ja määrällisestä tutkimuksesta nimitystä kvantitatiivinen tutkimus
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Laadullisella tutkimuksella tutkitaan yleensä ilmiötä, joka ei ole ennalta tuttu, tai ilmiötä, josta tarvitaan syvällistä informaatiota.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Laadullisen tutkimuksen menetelmiä ovat muun muassa erilaiset haastattelut, kuten syvä- ja teemahaastattelut sekä fokusryhmähaastattelut. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään myös havainnointia ja erilaisia koeasetelmia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Syvähaastattelut toteutetaan pääsääntöisesti yksilöhaastatteluina siten, että tilanteessa ovat läsnä tutkija/haastattelija sekä haastateltava.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Haastattelut kestävät yleensä melko kauan, haastattelukertoja on tyypillisesti useita, haastattelut ovat suhteellisen vapaamuotoisia ja yrityksen näkökulmasta aikaa vieviä sekä kalliita toteuttaa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Teemahaastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, pari-tai ryhmähaastatteluna
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
teemat, joiden ymmärtämiseksi haastattelu tehdään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
haastattelumuoto on melko vapaa; tutkittavat saavat kertoa asiasta vapaasti ilman valmiita vastausvaihtoehtoja
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
tavoitteena on saada aikaan keskustelua tutkittavasta ilmiöstä haastateltavien kesken
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Fokusryhmähaastattelut saattavatkin paljastaa asioita, joita muilla menetelmillä olisi hankala löytää
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Fokusryhmähaastattelussa on tyypillisesti mukana 6–8 haastateltavaa, jotka edustavat tutkimuksen kohdejoukkoa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Tutkijan/haastattelijan vastuulla on löytää samasta aihepiiristä kiinnostuneita haastateltavia, saada aikaan luotettava keskusteluilmapiiri ja pitää huolta, että keskustelu pysyy halutussa teemassa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Fokusryhmähaastattelut ovat yleensä edullisempia ja nopeampia toteuttaa kuin yksilöhaastattelut, mutta niissä ei välttämättä päästä yhtä syvälliseen informaatioon
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Havainnoinnilla tarkoitetaan jonkin käyttäytymisen, tilanteen tai tapahtuman seurantaa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Tutkija voi joko olla aktiivisesti mukana toiminnassa tai olla ulkopuolinen tarkkailija
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Seurantaa voidaan tehdä paikan päällä tai vaikkapa videoseurantana
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
mystery shopping, jossa tutkija esiintyy esimerkiksi päivittäistavarakaupassa tai lentokoneessa normaalina asiakkaana mutta esittää henkilökunnalle ennalta määriteltyyn aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja seuraa henkilökunnan reaktioita, palvelualttiutta ja palvelun nopeutta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Koeasetelmalla tarkoitetaan todellisen tilanteen mallintamista keinotekoisesti esimerkiksi simulaatioin tai laboratoriotutkimuksin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Tavoitteena on seurata yhden tai korkeintaan muutaman määritellyn tekijän, esimerkiksi päivittäistavaran hinnan, pakkauksen tai hyllyynsijoittelun muutoksen vaikutusta kuluttajan käyttäytymiseen. Luotettavuuden varmistamiseksi muut tekijät tulisi pyrkiä pitämään vakioina
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Haasteellista on riittävän todellisen tilanteen luominen, kuitenkin niin, että samalla minimoidaan häiritsevien ympäristötekijöiden vaikutus
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Kvantitatiivisessa (määrällisessä) tutkimuksessa aineisto koostuu laajasta numeerisesta datasta, joka voidaan luokitella ulkoiseen ja sisäiseen informaatioon sen mukaan, mistä lähteistä aineisto on saatavissa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Ulkoista aineistoa ovat esimerkiksi valmiit (kuten Tilastokeskuksen) tilastot ja laajat asiakaskyselyt. Sisäistä aineistoa ovat muun muassa yrityksen myyntimäärät, asiakaspalautteet ja reklamaatiot
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Aineisto koostuu tyypillisesti sadoista, jopa tuhansista havainnoista, joita käsitellään tilastollisin menetelmin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii löytämään yleistettäviä ja tilastollisesti merkitseviä tuloksia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Tärkeää on pyrkiä saamaan edustava otos tutkittavasta kohderyhmästä. Tämä tarkoittaa, että tutkimukseen vastanneiden joukko vastaa haluttua kohderyhmää käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden ja demografisten tekijöiden suhteen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Kvantitatiivista aineistoa tyypillisesti kerätään puhelinhaastatteluin, yksilöhaastatteluin, postikyselyin ja yhä enenevässä määrin internetin välityksellä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Puhelinhaastattelua käytetään, mikäli tavoitteena on saada laaja vastaajajoukko suhteellisen nopeasti.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Puhelinhaastattelulla tavoitetaan myös maantieteellisesti laaja kohdejoukko, ja siinä tehtyihin kysymyksiin yleensä vastataan helpommin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Se on erityisen hyödyllinen esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyissä sekä tutkittaessa markkinoiden kokoa, trendejä ja kilpailuasetelmaa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Postikyselyssä kyselylomake lähetetään vastaanottajalle postitse, kuten kyselyn nimestäkin ilmenee. Vastaajaa pyydetään täyttämään lomake ja lähettämään se palautuskuoressa takaisin tutkijalle. Lomakkeet voidaan toki jakaa täytettäväksi myös esimerkiksi kaupan kassalla
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Postikyselyllä saadaan usein maantieteellisesti laaja otos, mutta postikysely on usein kallis, eikä tutkija voi varmaksi tietää, kuka lomakkeen on täyttänyt
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Lisäksi vastausprosentit jäävät yleensä varsin pieniksi, joten suuri vastaamattomien määrä saattaa aiheuttaa luotettavuusongelmia analyysivaiheessa. Postikyselyt toimivatkin usein paremmin yritysasiakasmarkkinoilla (B2B), joilla asiakassuhteet ovat usein läheisemmät ja vastaajat ovat helpommin todennettavissa esimerkiksi asiakasrekistereistä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Internetkysely on kasvattanut suosiotaan ja yleistynyt. Yhtenä syynä on internetin käyttäjämäärän kasvu; käyttäjien edustavuus suhteessa koko populaatioon on parantunut
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Internet on yleensä kustannustehokas, nopea ja helppo tapa kerätä aineistoa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Lisäksi aineisto tallentuu jo valmiiksi sähköiseen muotoon eikä tutkijan tarvitse syöttää tuloksia käsin tilasto-ohjelmaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Nimettömänä vastaamisen mahdollisuus voi parhaimmillaan johtaa luotettavampien tulosten saantiin, kun vastaajan ei tarvitse pelätä henkilökohtaisten tietojen yhdistymistä vastauksiin. Toisaalta kuka tahansa voi internetissä esiintyä vääristellyllä profiililla, mikä merkittävästi heikentää tutkimuksen luotettavuutta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Lisäksi haasteena on löytää suoramarkkinointiluvan antaneiden kuluttajien tai yritysten sähköpostilista taikka sopiva sivusto, jolle kyselyyn johtava linkki voidaan asentaa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Erilaisilla aineistonkeruumenetelmillä voidaan kerätä tietoa niin asiantuntijoilta, yrityksiltä, julkisilta organisaatioilta kuin yksittäisiltä kansalaisiltakin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
sosiaalinen media sopii erityisesti nopeasti toteutettaviin kyselyihin vaikkapa senhetkisistä trendeistä, ei niinkään syväluotaaviin markkinatutkimuksiin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.1-markkinatutkimusprosessi
Facebookissa oleva engagement index -mittari, jolla mitataan esimerkiksi kommenttien määrää ja peukutuksia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Markkinoinnin lähtökohtana on tuntea asiakkaat ja heidän tarpeensa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
markkinatutkimus on yksi hyvä keino lisätä yrityksen asiakasymmärrystä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Houston (1986) toteaa markkinoinnin määritelmässään, että yritys saavuttaa omat tavoitteensa ymmärtämällä toisaalta nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidensa tarpeet ja toisaalta niiden täyttämiseen liittyvät kustannukset
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Markkinoinnin peruspilareita ovat tämän näkemyksen mukaan asiakaskeskeisyys, kannattavuus ja koko yrityksen kattava pyrkimys täyttää asiakkaiden tarpeet
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Massamarkkinoinnin periaatteisiin kuuluu, että kaikille tarjotaan samaa tai melkein samaa tarjoomaa. Massatuotanto, massajakelu ja massaviestintä tuovat mukanaan suurtuotannon etuja, kun yksikkökustannukset jäävät pieniksi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset vaihtelevat, ja on erittäin vaikeaa edes yrittää tarjota kaikille kaikkea
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
markkinat pirstaloituvat jatkuvasti, mikä entisestään hankaloittaa sellaisen tarjooman löytymistä, jota voisi kannattavasti markkinoida kaikille yhtenevästi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
yritykset ovat huomanneet, että on kannattavampaa valita markkinoilta sopivimmat kohderyhmät, oppia tuntemaan ne mahdollisimman hyvin ja sitten pyrkiä täyttämään niiden tarpeet
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Segmentoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinat ensin jaetaan toisistaan selvästi erottuviin asiakasryhmiin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
syntyneistä kohderyhmistä yritys sitten valitsee itselleen sopivimmat, joille se lopulta suuntaa markkinointitoimenpiteitään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Segmentoinnin etuna massamarkkinointiin verrattuna pidetään tehokkuutta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
kohdennettu viestintä puhuttelee kohderyhmää paremmin ja yrityksen resursseja voidaan keskittää. Samalla tuotoksen suhde panoksiin kasvaa, kun resursseja keskittämällä saadaan aikaan suurempaa näkyvyyttä yritykselle sopivassa kohderyhmässä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Jakoperusteena voidaan käyttää esimerkiksi maantieteellistä aluetta, demografisia tekijöitä, psykografisia tekijöitä, asiakkaiden käyttäytymistä tai kaikkien näiden yhdistelmiä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Maantieteellisen alueen mukaisessa ryhmittelyssä voidaan tarkastella esimerkiksi valtion tai kaupungin kokoa, väestötiheyttä tai ilmastoa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Demografisia tekijöitä ovat kuluttajamarkkinoilla muun muassa ikä, sukupuoli, perheen koko ja elinkaaren vaihe, tulot, ammatti ja koulutustausta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Yritysmarkkinoilla demografisia ryhmittelyperusteita voivat olla esimerkiksi toimiala, henkilöstön määrä ja myyntimäärät
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Psykografista ryhmittelyä voidaan tehdä muun muassa sosiaaliluokan, elämäntyylin tai persoonallisuuden pohjalta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Käyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi hyödyt, joita asiakas tarjoomalta haluaa (esim. urheiluvälineissä eri käyttäjäryhmät painottavat erilaisia tuoteominaisuuksia), asiakkaan asenne tarjoomaa kohtaan (esim. suhtautuminen mac- koneisiin) tai se, miten usein asiakas tarjoomaa käyttää (esim. heavy userit ja light userit)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Kuluttajia voidaan jakaa myös heidän arvomaailmansa mukaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Markkinoinnin kannalta tällaiset tutkimukset ovat kiinnostavia, koska ne antavat suuntaa siitä, mitä arvoja yhteiskunnassa pidetään tärkeinä ja mitkä arvot ohjaavat ihmisten käyttäytymistä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Yritysten on osattava valittava perusteista sellaiset, jotka sopivat niiden tavoitteisiin, resursseihin ja tapaan toimia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
otta jaottelun perusteella syntyneitä asiakassegmenttejä voitaisiin hyödyntää, niiden tulee olla mitattavia, tavoitettavia, merkittäviä ja toimintakelpoisia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Mitattavuus tarkoittaa, että segmentin tulisi olla helposti tunnistettavissa omaksi ryhmäkseen ja sen koon ja ostovoiman tulisi olla määriteltävissä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Tavoitettavuus puolestaan tarkoittaa, että segmentin tulisi olla sellainen, että yrityksen on helppo kohdistaa markkinointitoimenpiteitään siihen ja palvella sitä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Segmentin tulisi lisäksi olla merkittävä eli riittävän suuri tai riittävän kannattava
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Toimintakelpoisuudella tarkoitetaan tässä, että segmentin tulisi olla sellainen, jolle yrityksellä on omien tuotteidensa ja palvelujensa perusteella mahdollisuus suunnitella järkevää, tehokasta ja houkuttelevaa markkinointia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Monesti segmentoinnissa painotetaan markkinointiviestinnän näkökulmaa. Yrityksen kannattaisi kuitenkin ottaa laajempi katsantokanta, sillä parhaimmillaan segmentointi voi ohjata yritystä myös tuotekehitys-, hinnoitteluja jakelukanavakysymyksissä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Yrityksen on hyvä myös aika ajoin tarkistaa tekemiään valintoja, sillä asiakkaiden tarpeet samoin kuin markkinatilanteet muuttuvat koko ajan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Onnistuneen ryhmittelyn lisäksi yrityksille on tärkeää, että ne osaavat valita itselleen sopivimmat kohderyhmät.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Ryhmittelyperusteiden avulla erotellut segmentit ovat yleensä melko suuria, mutta yritys voi valita näiden segmenttien sisältä vielä tarkemmin rajatun ryhmän. Tällöin puhutaan niche- markkinoinnista
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Tällöin yritys kohdistaa markkinointitoimenpiteensä kapeasti määriteltyyn siivuun (alasegmenttiin) jostakin segmentistä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Koska nichealasegmentti on pieni, se on voinut jäädä kilpailijoilta huomiotta tai kilpailijat eivät ole osanneet arvostaa sen potentiaalia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
voi tarjota menestymismahdollisuuden varsinkin pienelle yritykselle, kun tämä voi keskittää rajalliset resurssinsa palvelemaan hyvin rajattua, yritykselle sopivaa alasegmenttiä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
niche- markkinointi ei rajoitu vain pieniin yrityksiin; myös isot yritykset ovat voineet sen avulla löytää kannattavia alasegmenttejä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Jotta yritys pärjäisi valitsemassaan kohderyhmässä, sen on osoitettava asiakkaille pystyvänsä tuottamaan heille sitä arvoa, jota he hakevat
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Differoinnilla tarkoitetaan, että yritys erilaistaa oman tarjoomansa kilpailijoiden vastaavista tarjoomista ja näin pyrkii tarjoamaan asiakkaille parempaa arvoa kuin kilpailijat
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Differointia voidaan tehdä monella tavalla. Tuotteita voidaan erilaistaa muuttamalla vaikkapa niiden fyysisiä ominaisuuksia, suorituskykyä, tyyliä tai muotoilua, tai tuotteista voidaan tehdä esimerkiksi kestävämpiä tai luotettavampia kuin kilpailijoiden tuotteet
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Palveluja voidaan differoida esimerkiksi tarjoamalla nopeampaa tai luotettavampaa toimitusta. Palvelupakettiin voidaan liittää myös uusia lisä- tai tukipalveluja, kuten neuvontaa tai asiakaskoulutusta. Differointia kannattaa miettiä myös henkilökuntaa rekrytoitaessa: voitaisiinko kilpailijoista erottua asiantuntevampien ja palveluhenkisempien työntekijöiden kautta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Yksi tärkeä erottautumistaso ovat mielikuvat. Esimerkiksi brändiään rakentamalla ja kehittämällä yritys voi selkeästi erottautua kilpailijoistaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Asemoinnilla tarkoitetaan yrityksen pyrkimyksiä sijoittaa tarjoomansa asiakkaan mielessä tiettyyn asemaan kilpailijoihin nähden
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Differointi auttaa asemoinnissa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
keinoja, joiden avulla ne toteuttavat asemointistrategiaansa. Asemoinnissa voidaan korostaa esimerkiksi tuoteominaisuuksia tai tarjooman tuomia hyötyjä. Siinä voidaan tuoda esille erilaisia käyttötilanteita tai käyttäjiä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Esimerkiksi julkisuuden henkilöitä käytetään paljon kosmetiikasta tai vaatteista viestittäessä. Samoin voidaan korostaa tarjooman alkuperää tai sitä, mihin tarjooma liittyy. Esimerkiksi Rovion Angry Birds -pelin menestyksen myötä on oheistuotteita, kuten pehmoleluja, juomia ja karkkeja, myyty valtavat määrät. Yksi asemointikeino on myös luoda vastakkainasettelua ja hyvin samankaltaisesta tuotteesta huolimatta korostaa eroja kilpailijaan nähden. Tästä esimerkkinä toimivat vaikkapa Coca-Cola ja Pepsi-Cola
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Tärkeää on kuitenkin päättää, kuinka montaa kilpailijoista erottuvaa tekijää korostetaan ja mitä nämä tekijät ovat
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Markkinatutkimuksen avulla voidaan varmistaa, että tavoitellut asiakassegmentit ovat todellisia, ja selvittää, mitä nämä segmentit haluavat yrityksen tuotteilta ja kuinka kyseiset segmentit tavoitetaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-3 #am-3-työkaluja_strategiseen_suunnitteluun #am-3.5-markkinatiedon_hyödyntäminen_ja_markkinatutkimus #am-3.5.2-segmentointi_ja_asemointi
Asiaa kannattaa tarkastella asiakkaan näkökulmasta: mitä asiakas pitää tärkeänä? Mitä asiakkaan kannalta kilpailijoista erottuvaa ja asiakkaalle paremmin arvoa tuovaa yrityksen tarjooma sisältää? Samalla on hyvä pitää mielessä, että näiden korostettavien seikkojen tulisi olla sellaisia, että ne ovat helposti asiakkaille viestittävissä ja kannattavasti toteutettavissa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs