Edited, memorised or added to reading queue

on 22-Mar-2017 (Wed)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 1491090935052

Tags
#biochem #biology #cell
Question
Antibodies are [shape?] molecules with two identical binding sites that are complementary to a small portion of the surface of the antigen molecule
Answer
Y-shaped

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Antibodies are Y-shaped molecules with two identical binding sites that are complementary to a small portion of the surface of the antigen molecule

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs#johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Byrokratian haitat voidaan kiteyttää seuraavasti:
• byrokratia ei mahdollista henkilöstön henkistä kehittymistä ja kasvua
• byrokratia ei ota huomioon sitä, että ihmisten välille syntyy ystävyyssuhteita, jotka aiheuttavat ennalta-arvaamattomuutta mekaanisen, rationaalisen mallin toimintaan
• byrokratia aiheuttaa ongelmia sekä toimintojen väliselle yhteistoiminnalle että johdon ja henkilöstön keskinäisille suhteille
• byrokratian hierarkkinen rakenne vääristää viestintää organisaatiossa ja estää tehokasta tiedonkulkua
• henkilöstön osaaminen ei tule organisaation käyttöön, sillä byrokraattista organisaatiota leimaa tyypillisesti epäluuloisuuden, pelon ja alemmuuden ilmapiiri, ja
• byrokratia muovaa henkilöstön persoonallisuutta niin, että henkilöistä tulee harmaata, ilotonta ja tasapäistä organisaatiolle uskollista joukkoa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#lk1.1.2 #tieteellinen_liikkeenjohto
johtamis-ja organisointiperiaatteita olivat työntekijöiden tieteellinen valinta, urakkapalkkaus sekä uudenlainen johtamis-ja työn organisointitapa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#hallinnollinen_koulukunta #johtamisajattelu #kehittyminen #lk1.1.3 #markkinointiajattelu
virallinen hierarkia tai komentoketju oli organisaation toiminnan itseoikeutettu ja korvaamaton selkäranka. Työntekijöitä oli valvottava ja käskettävä. Kuri oli välttämätön ohjauksen väline
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ihmissuhdekoulukunta #lk1.2
Mayo päätteli, että tärkeimmät tekijät työelämässä olivat esimiesten ja alaisten hyvät suhteet sekä työryhmän kiinteys
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Erilaistuneisuudella he tarkoittivat organisaation osien välisen työnjaon erilaisuutta. Erilaistuneisuus viittaa eri osastojen johdon toiminta-ja suhtautumistapojen erilaisuuteen. Erilaistuneisuus koostuu muun muassa organisaatiorakenteen muodollisuuden asteesta ja ilmapiirin tehtävä- tai ihmiskeskeisyydestä. Integraatiolla Lawrence ja Lorsch tarkoittivat osastojen välisen yhteistyön astetta, osastojen toiminnan koordinaatiota ja osastojen välise yhteistyön laatua
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Tutkimuksen tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: • Dynaamisessa ympäristössä työskentelevän organisaation tulisi olla joustava ja avoin. Johtamisen tulisi perustua yhteisiin päämääriin sekä arvoihin sitoutumisen ja yhtenäisen kulttuurin luomisen varaan. • Vakaassa ympäristössä työskentelevä organisaatio voi olla hierarkkinen ja jäykkä. Johtamisjärjestelmä voi olla sääntöjen ja pysyväismääräyksien noudattamista valvova
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Mintzberg (1979) jaotteli organisaatioita sen mukaan, mihin ympäristöihin ja mihin tilanteisiin ne sopivat. Ympäristön olosuhteita tarkastellessaan Mintzberg erottaa toisistaan ympäristön stabiiliuden ja monimutkaisuuden
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Mintzbergin mukaan yksinkertaiseen ja vakaaseen ympäristöön soveltuu mekanistinen byrokratia, vakaaseen ja monimutkaiseen ympäristöön puolestaan asiantuntijabyrokratia. Dynaamiseen ja yksinkertaiseen ympäristöön soveltuu Mintzbergin mukaan yksinkertainen rakenne, monimutkaiseen ja dynaamiseen ympäristöön taas orgaaninen, joustava tai avoin organisaatiorakenne (adhocratia)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
yksinkertainen rakenne, on useimmiten nuori, vastaperustettu, pienehkö organisaatio, joka toimii dynaamisessa ympäristössä, avoimen kilpailun tilanteessa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
organisaatio rakentuu yrittäjän varaan. Se on joustava. Organisoituminen ei perustu muodollisille säännöille tai johtamisjärjestelmille. Tällaisessa organisaatiossa ei ole esikuntia eikä suunnittelujärjestelmiä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Yksinkertainen rakenne sopii dynaamiseen ja vakaaseen ympäristöön sekä avoimeen kilpailutilanteeseen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Mintzberg jakaa byrokratiat mekaanisiin byrokratioihin ja asiantuntijabyrokratioihin. Esimerkkinä mekaanisesta byrokratiasta ovat teollisuuslaitosten organisaatiot, ja asiantuntijabyrokratiasta esimerkkeinä ovat yliopistojen, koulujen ja sairaaloiden organisaatiot
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Mekaaninen byrokratia on Mintzbergin terminologiassa lähinnä Weberin byrokratian ihannemallia. Sille on tyypillistä sääntöjen runsaus, toimintojen korkea ennustettavuus, korkea standardoinnin aste, pitkälle ositettu työnjako, hierarkkinen rakenne ja muodollinen kommunikaatio
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Mekaanisille byrokratioille on tyypillistä korkea rationalisoinnin aste. Suorittavan tason tehtävät ovat yksinkertaisia, eikä niiden hoitajilta edellytetä korkeaa koulutusta. Pitkälle ositetut tehtävät ja korkea standardoinnin aste edellyttävät tehokasta hallintoa. Keskijohdon asema mekaanisessa byrokratiassa on korostunut. Keskijohdon tehtävänä on selvittää työntekijöiden ja johdon välisiä erimielisyyksiä ja toimia oman alueensa asiantuntijana
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Tulosyksikkömallilla on Mintzbergin mukaan neljä vahvuutta: • Se mahdollistaa pääomien tehokkaan käytön. Keskushallinto voi sijoittaa rahaa yksikköihin, joiden markkinatilanne on parhaiten kehittyvä. • Se mahdollistaa keskijohdon kehittymisen yleisjohdollisiin tehtäviin. • Se jakaa riskin useiden tulosyksiköiden kesken. • Sekä strateginen että operatiivinen johto voivat tulosyksikkömallissa optimoida omat toimenpiteensä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Mintzbergin jaottelussa viides organisaatiotyyppi on adhokratia, jota voidaan kutsua myös joustavaksi organisaatioksi. Ympäristössä, joka on sekä dynaaminen että monimutkainen, organisaation tulisi olla orgaaninen ja epämuodollinen, ryhmätyöskentelylle ja ihmisten asiantuntemukselle perustuva
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Adhokratia onkin organisaatio, jonka rakenne syntyy aina uudelleen kulloistenkin tarpeiden mukaan ja jäsentyy esimerkiksi hankkeiksi. Projektiorganisaatio on esimerkki adhokratiasta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Adhokratiassa useimmat tehtävät tehdään projektiryhmissä tai muissa tilapäisissä ryhmissä. Johtaminen perustuu pikemminkin ihmisten sitoutumiseen tehtäviinsä ja organisaation päämääriin kuin valvontaan tai käskytykseen. Sitoutuminen toteutuu osallistuvan johtamistavan sekä itsenäisten, haasteellisten ja vaihtelevien tehtävien kautta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Adhokratian organisaatiorakenne on matala. Päätökset tehdään niin lähellä tiedon lähdettä kuin mahdollista nopean palautteen ja organisaation toiminnan joustavuuden aikaansaamiseksi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Organisaatiotutkimukseen kulttuurinäkökulma tuli kuitenkin verraten myöhään, pääosin vasta 1980-luvulla
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#anki #johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
ilmenee muun muassa • myyteissä • tarinoissa • kielessä ja puheessa • vertauskuvissa • symboleissa • juhlissa • riiteissä • rituaaleissa • arvojärjestelmissä ja käyttäytymisnormeissa. (Shrivastava 1985)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
myytti kuvaavat yhteisön jäsenten yhteisiä näkemyksiä siitä, kuinka yhteisö on selvinnyt kriittisistä tilanteista
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-lk1 #johtamis-ja_markkinointiajattelun_kehittyminen #lk1.5 #tuotantokeskeisestä_ajattelusta_asiakas_lähtöiseenmarkkinointiin
”myyjän markkinoista”, jolloin kaikki valmistetut tuotteet menivät kaupaksi ja kilpailua ei juuri ollut. Ei siis tarvittu markkinointia kilpailija-ja asiakastiedon hankintaan ja analysointiin. Tuotantolähtöisen vaiheen jäänteitä on nähtävissä edelleen esimerkiksi joissakin monopoliyhtiöissä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-lk1 #johtamis-ja_markkinointiajattelun_kehittyminen #lk1.5 #tuotantokeskeisestä_ajattelusta_asiakas_lähtöiseenmarkkinointiin
myyntisuuntaisen vaiheen katsotaan alkaneen noin 1920-luvulla, mutta Euroopassa ja
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-lk1 #johtamis-ja_markkinointiajattelun_kehittyminen #lk1.5 #tuotantokeskeisestä_ajattelusta_asiakas_lähtöiseenmarkkinointiin
Kerin (1996) kuvaa markkinointiajattelun ja markkinoinnin teorian kehittymistä 1930-luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin. Hän jakaa tämän aikakauden kuuteen vaiheeseen: Markkinointi soveltavana kansantaloustieteenä, Markkinointi johtamistoimintona, Markkinointi kvantitatiivisena tieteenä, Markkinointi käyttäytymistieteenä, Markkinointi päätöksenteon osana, Markkinointi integroivana tieteenä (taulukko 2). TAULUKKO 2. Markkinointitieteen kehityssuunnat 1936–1995 (Kerin 1996
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-lk1 #johtamis-ja_markkinointiajattelun_kehittyminen #lk1.5 #tuotantokeskeisestä_ajattelusta_asiakas_lähtöiseenmarkkinointiin
Markkinointi soveltavana kansantaloustieteenä (1936–1945) keskittyi lähinnä yritysten olemassa olevien markkinointikäytänteiden kuvailemiseen erityisesti valtion lainsäädännön, asetusten ja määräysten näkökulmasta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#am #am-lk1 #johtamis-ja_markkinointiajattelun_kehittyminen #lk1.5 #tuotantokeskeisestä_ajattelusta_asiakas_lähtöiseenmarkkinointiin
mitä markkinointi on tai onko ylipäänsä lainkaan sellaista käsitettä kuin markkinointi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs