Edited, memorised or added to reading queue

on 02-Apr-2017 (Sun)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
l) johto raportoi puutteellisesti näkemyksensä eikä tilinpäätöksen hyväksikäyttäjällä ole riittäviä edellytyksiä muodostaa käsitystä käytettävän informaation perusteella
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
) johto vääristää tarkoitushakuisesti tiEnpäätöksiä antaakseen itsestään ja yrityksestään paremman kuvan ja/tai ajaakseen muutoin omaa etuaan.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
tilinpäätösnormistot ja niiden tulkinnat vääristävät tilinpäätöksiä. Haasteena näissä epäkohdissa on se, ettei ulkopuolisella arvioitsijalla ole useinkaan riittäviä tietoja näiden epäkohtien eliminoimiseen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Tunnuslukuanalyysissä kohteina ovat yrityksen koko ja kasvu, kannattavuus, tehokkuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Koko ja kasvu luovat perustan yrityksen kyvylle luoda arvoa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Kannattavuus on arvonluomisen ydin, eli minkä verran ylijäämää yritys pystyy tuottamaan kun kaikkien muiden sidosryhmien sopimukset on täytetty
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Kannattavuutta analysoitaessa arvioidaan myös syitä kannattavuuden kehitykselle sekä sitä, pystytäänkö kannattavuustaso säilyttämään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavien tunnuslukujen avulla voidaan arvioida yrityksen riskin määrää sekä velkaantumisen että maksukyvyn osalta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
unnusluvut muodostavat perustan yrityksen arvon määrittämiselle, missä keskeisessä asemassa ovat yrityksen tuotto joko kannattavuutena tai kassavirtoina sekä yrityksen riskin suuruus
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
yrityksen koko ja kasvu luovat perustan kaunattavalle liiketoiminnalle, ja tehokkuus puolestaan sille, kuinka hyvin yritys käyttää liiketoiminnassaan resursseja hyväkseen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
tunnuslukujen avulla voidaan luoda arvio siitä, miten hyvät perusteet yrityksellä on tulevaisuuden kannattavuudelle
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Kassavirta-analyysin avulla arvioidaan, mistä yritys on saanut pääomansa ja mihin nämä pääomat on käytetty.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Tämän perusteella voidaan arvioida, miten yritys myös jatkossa pystyy rahoittamaan strategian mukaista toimintaansa sekä sitä, kuinka paljon yritys on tuottanut omistajille sellaista kassavirtaa (vapaa kassavirta), joka voitaisiin jakaa heille ilman, että yrityksen tulevaisuus vaarantuisi.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Riskianalyysissä arvioidaan sitä, miten hyvin yritys pystyy täyttämään velvollisuutensa eri sidosryhmille.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Tätä kykyä voidaan arvioida yrityksen vakavaraisuuden, likviditeetin ja tuloksen tai osaketuoton vaihtelun avulla.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Omistajalle riskianalyysi on merkityksellistä, koska omistajille riski on lähtökohtaisesti epämieluisa ilmiö, ja sen vuoksi merkittävä perusta yrityksen pääomakustannuksille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Tulevaisuuden ennustaminen perustuu yleensä joko tulevien tulosten tai kassavirtojen arviointiin. Lopputuloksena ovat ennusteet yrityksen tulevaisuuden menestyksestä. Usein ennusteet laaditaan tarkemmiksi lähivuosille (3-5 vuotta) ja trendinomaisiksi sitä pidemmälle aikahorisontille.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Pääomakustannuksen määrittää se tuottovaatimus, joka sijoittajilla on yrityksen suhteen. Mitä suurempi riski yritykseen tai arvopaperiin liittyy, sitä korkeammaksi sijoittajien tuottovaade muodostuu.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Pääomakustannukseen vaikuttaa toisaalta yrityksen liiketoiminnan riskisyys, toisaalta yrityksen pääomarakenne. Tämän lisäksi riskittömän koron suuruus ja yleinen riskin hinta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Omistajan kannalta yrityksen arvon estimointi on se lopullinen tavoite, mihin koko analyysillä pyritään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Arvonmäärittämisessä muunnetaan tulevaisuuden tulokset tai kassavirrat yrityksen arvoksi
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.2-tilinpäätösanalyysi_osana_yrityksen_arvon_määritystä
Yrityksen arvonmäärittämisessä siirretään tulevaisuuden rahamääräiset erät nykyhetkeen diskonttaamalla ne yrityskohtaisella pääomakustannuksella
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Yritysanalyytikot ovat talouden ammattilaisia, jotka seuraavat yrityksiä, luovat ennusteita niiden taloudellisesta tulevaisuudesta ja antavat osakesijoittajille niitä koskevia toimenpidesuosituksia (osta ~ pidä ~ myy)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Yrityksen arvonmäärittämisen lähtökohtana on, että osakkeenomistajille vain niillä kassavirroilla, jotka he saavat yrityksestä, on merkitystä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Kassavirtojen osalta on keskeistä, minkä verran rahaa saadaan, milloin raha saadaan ja minkälainen epävarmuus rahan saantiin liittyy.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
tietty määrä epävarmuutta liittyy aina osakesijoittamiseen, ja epävarmuus heijastuu sijoittajien tuottovaatimukseen ja siten rahoituksen kustannuksiin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Osakkeenomistajan kannalta voisi ajatella yritystä aivan yksinkertaisesti tulevaisuudessa saatavana osinkojen virtana. Osinkojen nykyarvojen summana saadaan yrityksen arvo. Tämä käy ilmi kaavasta 1. R = _.!2.._ + ~ + __!2_ + ___!?_L_ + ... = L 00 __!li__ 0 (l+r) (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4 t=l (l+r)' • (1) jossa Po on yrityksen arvo vuonna 0, D, on maksetun osingon rahamääräinen suuruus vuonna t ja r on osakkeenomistajien tuottovaatimus kyseiselle yritykselle
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Amer Sports Oyj:n osakekurssi oli vuoden 2013 lopussa 15,12 euroa (päätöskurssi 30.12.2013), eli yli kolme kertaa korkeampi kuin edellä esitetyn yksikertaisen vakaaseen osinkoon pemstuvan arvonmääritysmallin mukaan laskettu osakkeen arvo. Siten voidaan aikalailla turvallisin mielin todeta, etteivät analyytikoiden antamat osto- ja pidä-suositukset pemstu Amer Sports Oyj:n osalta arvonmääritysmalliin, jossa osinko on vakaa hamaan tulevaisuuteen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Edelliseen yksinkertaistettuun malliin voidaan lisätä osinkojen kasvuvauhti yksinkertaisesti vähentämällä sijoittajien tuottovaatimuksesta osinkojen kasvuvauhti (kaava 3). Kyseistä mallia kutsutaan Gordonin kasvumalliksi. ~ =.EL 0 r-g
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Tässä mallissa oletetaan osinkojen kasvuvauhdin olevan vakio tulevaisuudessa yli ajan aivan vastaavalla tavalla kuin omistajien tuottovaatimuksen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
osinkojen kasvu on hyvin usein merkittävä tekijä, kun arvostetaan osakkeita
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Mikäli odotettu kasvuvauhti ylittää oman pääoman tuottovaatimuksen, kaavan 3 antamat tulokset eivät ole mielekkäitä, koska lopputuloksena olisi negatiivinen osakkeen arvo
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Osinkopohjaisia arvonmääritysmalleja voidaan pitää hyvin karkeina laskennallisina malleina pyrittäessä arvio~~aan yrityksen. arvoa .. ?sinko}.~n suuruuteen vaikuttaa merkittävästi yrityksen osingonjakopohtnkka.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Usem yntyks1ssa pyr1taan vakaaseen os1nkoon, Joka tasmsest1, tosm hitaasti kasvaa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Osinkojen suunmteen vaikuttaa merkittäväsl! myos osinkOJen verotus. M1ta epaedullisemp1a osmgot ovat verotuksell1sesl! omistajilleen suhteessa osakkeen arvonnousuun, sitä haluttomampia sijoittajat ovat omistamaan yrityksiä, jotka maksavat korkeita osinkoja. Se~ sijaan s~joittajat olisivat kiinnostuneempia niistä yrityksistä, JOtka ostavat osakemarkkmo1lta omm osakkeitaan
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Kasvuyrityksissä oletetaan, että suurin osa yrityksen voitoista käytetään kasvun rahoittamiseen eikä osinkojen määrällä ole yrityksen arvon kannalta vastaavaa merkitystä kuin yrityksillä, jotka ovat stabiilimmassa kehitysvaiheessa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Osinkojen sijaan arvonmääritysmalleissa käytetäänkin pääasiallisesti hyväksi tilinpäätöksestä saatavaa informaatiota. Tilinpäätökset kertovat niistä liiketoiminnan taloudellisista lopputuloksista, joiden perusteella voidaan jakaa osinkoja joko nyt tai tulevaisuudessa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Yksityiskohtaisemmat arvonmääritysmallit perustuvat joko yrityksen tuottamiin kassavirtoihin tai yrityksen tulokseen.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
kassavirtamalleissa lähtökohtaisesti kaikki erät ajoitetaan niille tilikausille, milloin itse kukin kassavirta on syntynyt.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
tulokseen perustuvissa arvonmääritysmalleissa noudatetaan suoriteperusteista tulojen ja menojen kirjaamista sekä meno tulon kohdalle -periaatteen mukaista menojen jaksottamista kuluiksi eri tilikausille
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
kassavirtojen että yrityksen tulosten perusteella voidaan yrityksen arvo määrittää kahdella eri tavalla.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Ensimmäisenä vaihtoehtona on se, että vain odotetuilla kassavirroilla tai tuloksella on merkitystä. Tällöin yrityksen taseessa olevat varallisuuserät ovat olemassa vain näiden kassavirtojen tai tuloksen tuottamista varten.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
tuottomalleiksi, ja niissä nykyhetken varallisuudella ei ole välitöntä merkitystä (kaava 4). V = __.2_ + _2__ + _5_ + ____!:':!_ + "' = L 00 _!i_ 0 (l+r) (l+r)' (l+r)3 (l+r)• t=l (l+r)', jossa Vo on yrityksen arvo vuonna 0, F, on yrityksen kassavirta tai tuloserä vuonna t, jonka perusteella arvonmääritys tehdään ja r on rahoittajien tai osakkeenomistajien tuottovaatimus kyseiselle yritykselle.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Mikäli laskelmissa otetaan huomioon sekä oman että vieraan pääoman rahoittajille tulevat tuotot, tulee yrityksen arvosta vähentää yrityksen nettovelat ja vasta sen jälkeen saadaan se osuus yrityksen arvosta, mikä kuuluu omistajille.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.3-yrityksen_arvonmääritys
Myynnin kannattavuus eli liikevoitto-% määrittelee sen, kuinka paljon myynti tuo liikevoittoa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
1820-1830
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Ylpeys ja ennakkoluulo (vuoden 1940 elokuva) – Wikipedia
n ohjaama, Jane Austenin samannimiseen romaaniin perustuva elokuva, jonka pääosissa nähdään Laurence Olivier ja Greer Garson. Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu <span>1820-1830 -luvun tyyliin, joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin,
Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu 1820-1830 -luvun tyyliin, joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin, se ei kuitenkaan kohdannut kovaa kritiikkiä, vaan se vastaanotettiin hyvin. Elokuva on varsin uskollinen romaanin juonelle, paitsi että Lady Catherine DeBourghin kohtaaminen ja elokuvan loppu on kovin erilainen kuin romaanissa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Ylpeys ja ennakkoluulo (vuoden 1940 elokuva) – Wikipedia
IMDb Elonet Allmovie Infobox OKNimi-testi OK Ylpeys ja ennakkoluulo on vuonna 1940 valmistunut Robert Z. Leonardin ohjaama, Jane Austenin samannimiseen romaaniin perustuva elokuva, jonka pääosissa nähdään Laurence Olivier ja Greer Garson. <span>Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu 1820-1830 -luvun tyyliin, joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin, se ei kuitenkaan kohdannut kovaa kritiikkiä, vaan se vastaanotettiin hyvin. Elokuva on varsin uskollinen romaanin juonelle, paitsi että Lady Catherine DeBourghin kohtaaminen ja elokuvan loppu on kovin erilainen kuin romaanissa. [imagelink] Laurence Olivier elokuvan trailerissa [imagelink] Greer Garson elokuvan trailerissa Näyttelijät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä] Gree
1820-1830
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu 1820-1830 -luvun tyyliin, joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin,

Original toplevel document

Ylpeys ja ennakkoluulo (vuoden 1940 elokuva) – Wikipedia
IMDb Elonet Allmovie Infobox OKNimi-testi OK Ylpeys ja ennakkoluulo on vuonna 1940 valmistunut Robert Z. Leonardin ohjaama, Jane Austenin samannimiseen romaaniin perustuva elokuva, jonka pääosissa nähdään Laurence Olivier ja Greer Garson. <span>Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu 1820-1830 -luvun tyyliin, joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin, se ei kuitenkaan kohdannut kovaa kritiikkiä, vaan se vastaanotettiin hyvin. Elokuva on varsin uskollinen romaanin juonelle, paitsi että Lady Catherine DeBourghin kohtaaminen ja elokuvan loppu on kovin erilainen kuin romaanissa. [imagelink] Laurence Olivier elokuvan trailerissa [imagelink] Greer Garson elokuvan trailerissa Näyttelijät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä] Gree
Flashcard 1497754635532

Question
Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu 1820-1830 -luvun [...], joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin, se ei kuitenkaan kohdannut kovaa kritiikkiä, vaan se vastaanotettiin hyvin. Elokuva on varsin uskollinen romaanin juonelle, paitsi että Lady Catherine DeBourghin kohtaaminen ja elokuvan loppu on kovin erilainen kuin romaanissa.
Answer
tyyliin

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu 1820-1830 -luvun tyyliin, joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin, se ei kuitenka

Original toplevel document

Ylpeys ja ennakkoluulo (vuoden 1940 elokuva) – Wikipedia
IMDb Elonet Allmovie Infobox OKNimi-testi OK Ylpeys ja ennakkoluulo on vuonna 1940 valmistunut Robert Z. Leonardin ohjaama, Jane Austenin samannimiseen romaaniin perustuva elokuva, jonka pääosissa nähdään Laurence Olivier ja Greer Garson. <span>Vuoden 1940 elokuvan aikakausi on myöhempi kuin se, missä Jane Austenin romaanin elivät. Elokuvan naiset on puettu 1820-1830 -luvun tyyliin, joten elokuva näyttää kovin erilaiselta kuin miltä Jane Austenin romaanin kuvaama maailma näytti. Elokuva on myös selkeästi Hollywoodissa tehty. Kun elokuva julkaistiin, se ei kuitenkaan kohdannut kovaa kritiikkiä, vaan se vastaanotettiin hyvin. Elokuva on varsin uskollinen romaanin juonelle, paitsi että Lady Catherine DeBourghin kohtaaminen ja elokuvan loppu on kovin erilainen kuin romaanissa. [imagelink] Laurence Olivier elokuvan trailerissa [imagelink] Greer Garson elokuvan trailerissa Näyttelijät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä] Gree#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.1-tunnuslukuanalyysi_ja_yrityksen_arvo
Yrityksen arvo perustuu kannattavuuteen, käytetyn pääoman määrään sekä pääoman kustannukseen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.1-tunnuslukuanalyysi_ja_yrityksen_arvo
Tunnuslukuanalyysissä pyritään ottamaan huomioon arvonmuodostuksen eri komponenttien välisiä yhteyksiä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.1-tunnuslukuanalyysi_ja_yrityksen_arvo
Näitä eriä kutsutaan tässä yhteydessä arvonmuodostajiksi.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.1-tunnuslukuanalyysi_ja_yrityksen_arvo
Tunnuslukuanalyysin yhteys yrityksen arvoon Arvonmuodostajat r------c-----1; _.--- Myynti ja sen kehitys Nettotulos
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
Yrityksen koko määrittelee sen toimmnan laajuuden, jonka avulla yritys pystyy kunakin ajanjaksona tai -kohtana tuottamaan arvoa omistajilleen menneisyydessä, nyt ja tulevaisuudessa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
Kokoa voidaan arvioida liikevaihdon, taseen loppusumman, osakepääoman markkina-arvon tai työntekijöiden määrän perusteella.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
Yrityksen toiminnan laajuus voidaan suhteuttaa kilpailijoihin tai toimialaan, jolloin voidaan arvioida yrityksen asemaa markkinoilla.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
Markkinaosuuden kehitys suhteessa kilpailijoihin voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintamahdollisuuksiin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
Tyypillisiä kasvua kuvaavia mittareita ovat edellä esitettyjen koko-mittareiden muutokset. Yhden vuoden osalta kasvu saadaan kaavan 8 avulla. Kasvu_%= kolwt-kokot- 1 * 100
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#arvo #arvon #koko_ja_kasvu #määritystä #osana #yrityksen #ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
Koska yksittäisten vuosien muutokset ovat kovin alttiita voimakkaille vaihteluille, ja niiden syyt löytyvät yksittäisistä mutta usein hyvin merkittävistä tapahtumista
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
Useamman vuoden osalta kasvunapeudessa on otettava huomioon myös se, että aiempien vuosien kasvu on liittynyt jo myöhempien vuosien kokoon, ja myös tällä osalle yrityksen kokoon täytyy saada kasvua aikaiseksi. Tämän huomioidaan kaavassa 9. ( n kokot+n ) Kasvu- o/o p. a. = --- 1 * 100, kokot jossanon tarkasteluajanjakson pituus vuosissa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.2_koko_ja_kasvu
liikevaihdon kehityksen aikaansaamiseksi Amer Spotis Oyj:n ei ole tarvinnut vastaavassa määrin kasvattaa tasettaan ja vielä vähemmässä määrin työntekijöiden määrää. Jo näiden kokosuureiden kehityksen suhteista voidaan päätellä, että orgaanisen kasvun lisäksi Amer Spotis Oyj on onnistunut tehostamaan toimintaansa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Sen avulla oidaan arvioida, onko liiketoiminta sellaista, että se tuottaa enemmän yhteiskunnalle hyötyä ~uin siitä on aiheutunut yritystoiminnalle kohdennettuja kustannuksia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Kannattavuutta voidaan rvioida joko sellaisenaan absoluuttisena lukuna tai se voidaan suhteuttaa yrityksen markkina- arvoon, johonkin suureeseen tuloslaskelmassa tai taseessa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Kannattavuutta mittaavia ~äyttökelpoisia eriä voivat olla esimerkiksi käyttökate, liikevoitto, tulos ennen veroja, tilikauden tulos eli nettotulos tai vapaa kassavirta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Absoluuttisten kannattavuuslukujen käyttökelpoisuus on rajallista, koska yrityksen koko voi aikaa myöten muuttua ja koska eri yritykset ovat usein erisuuruisia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
kaikkein tyypillisimpiin heidän käyttämiinsä tunnuslukuihin, liikevoittoprosenttiin, nettotulosprosenttiin, sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin, oman pääoman tuottoprosenttiin sekä vapaan kassavirran tuottoon.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Liikevoittoprosentissa (operating profit mm·gin) suhteutetaan yrityksen liikevoitto (eamings before interest and taxes, EBIT) saman vuoden liikevaihtoon (turnover) (kaava 10). L "k 'tt _ ')!( = Liikevoitto * 100
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
kuinka kustannustehokkaasti yritys on onnistunut saamaan tietyn määrän liikevaihtoa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
nettotulosprosenttia. Siinä tarkastellaan tulosta verojen jälkeen (nettotulos, net profit eli profit/loss after tax) suhteessa liikevaihtoon (kaava 11 ). Nettotulos Nettotulos- o/o =Liikevaihto* 100
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
voittomarginaaleihin pemstuvat tunnusluvut ovat käyttökelpoisia, kun arvioidaan yrityksen taloudellisen menestyksen kehitystä tai kun yksittäisiä yrityksiä verrataan suhteessa toimialaan.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
kehitys on havaittavissa myös nettotulosprosentin kehityksessä, tosin sen suunta ei ole yhtä vakuuttavasti korkeammalle tasolle. Tämä johtuu erityisesti kasvaneista rahoituskuluista ja tuloveroista.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Amer Spo1ts Oyj eikä analyytikotkaan alleviivaa sen merkitystä samalla tavalla kuin liikevoittoprosenttia. Tämä mitä ilmeisimmin johtuu siitä, että näitä kumpaakin tahoa kiinnostaa erityisesti se liiketoiminta ja sen kannattavuus, joka tuottaa yritykselle tulosta.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Sijoittajan kannalta on tärkeää, että hänen SlJO!ttamansa paaoma on yrityksessä investoitu luottavasti. Pääoman tuottoa voidaan arvioida suhteuttamalla yrityksen tuloslaskelman voittoluku taseen pääomiin.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Pääoman tuottoa kuvaavista tunnusluvuista tärkeimmät ovat sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Se ilmaisee, kuinka paljon yritys on saanut tuottoa käytelylle pääomalle. Siinä suhteutetaan liiketoiminnan tuotto sen hankkimiseen käytettyyn pääomaan. s·. itetun pääoman tuotto-% = .. Nettotulos+ Korkokulut * 100,
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
vaikka Amer Sports Oyj kasvaa tavoittelemaansa vauhtia ja toteuttaa merkittäviä tehostamistoimenpiteitä, taloudellisen menestyksen saavuttaminen ei tapahdu kovinkaan helposti. Tämä myös kuvastaa sitä, että Amer Sp01is Oyj toimii hyvin kilpailuilla markkinoilla, joilla taloudellinen menestys edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Oman pääoman tuotto-% (retum on equity, ROE) mittaa sitä, kuinka paljon tuottoa yritys on saanut aikaiseksi omalle pääomalle.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Tunnusluku antaa omistajalle hyvän kuvan siitä, miten hänen sijoittamansa pääoma on tuottanut.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Oman pääoman tuotto-%= Nettotulos * 100
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
apaan kassavirran tuotto. Kyseinen erä esitetään yritysanalyytikoiden raporteissa joko kannattavuuden tunnuslukuna tai osana kassavirtapohjaisia tunnuslukuja
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Vapaan kassavirran tuotto saadaan kaavasta 14. . Vapaa kassavirta Vapaan kassavrrran tuotto= * 100
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Vaikka vapaa kassavirta on hyvin merkittävä tekijä yrityksen arvon määrityksessä, sen käyttökelpoisuus yrityksen historiallisen kannattavuuden mittarina on kyseenalainen. Voidaan perustellusti esittää epäilys, mittaako se lainkaan yrityksen kannattavuutta vai vain rahan riittävyyttä maksaa omistajille osinkoja tai ostaa heiltä yrityksen omia osakkeita.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-2 #ytt-2-tilinpäätösanalyysi_omistajan_näkökulmasta #ytt-2.4-tunnuslukuanalyysi #ytt-2.4.3-kannattavuus
Keskeistä lukusmjoissa on ymmärtää, miten ja miksi lukujen arvot ovat muuttuneet yli ajan ja miksi ne ovat käyttäytyneet poikkeavasti suhteessa toisiinsa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs