Edited, memorised or added to reading queue

on 23-Dec-2014 (Tue)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

#kuchnia #tcm

W tradycyjnej medycynie chińskie j zioła i produkty żywnościowe są sklasyfikowane na kilka sposobów. Podział ze względu na smak Smak je st bardzo ważną cechą, gdyż wiąże się z pięcioma żywiołami stanowiącymi podstawę systemu medycyny chińskiej. W terapii ziołowej i sposobie od żyw iania wyróżnia się pięć głównych smaków: kwaśny – należy do żywiołu drewna; związany jest z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, gorzki – należy do żywiołu ognia; związany jest z sercem, jelitem cienkim, systemem krążenia krwi oraz układem energetycznym ciała zwanym “potrójnym ogrzewaczem”, słodki – należy do żywiołu ziemi; związany jest z żołądkiem i śledzioną wraz z t rzustką. Pojawia się tu od razu pytanie, dlaczego smak ten jest tak popularny, czemu lud zie tak lubią słodycze? Tradycje wschodnie wyjaśniają t o bardzo prosto: żywioł ziemi jest żywiołem centralnym, a więc p unktem odniesienia d la w szystkiego. Żyw ioł ziemi daje mo żliw ość – podstawę budo wania, tworzenia substancji i energii, ostry – należy do żywiołu metalu; związany jest z płucami i jelitem grubym, słony – należy do żywiołu wody; związany jest z nerkami i pęcherzem moczowym. Pierwszą rzeczą wymaganą przy stosowaniu ziół i różnych rodzajów pożywienia, jest rozeznanie do którego smaku należą. Również zbierając zioła winniśmy znać ich smak. Znając go będziemy od razu wiedzieli, z którą p rzemianą – żywiołem współpracować. W ybier ając do jedzenia np. zioła słodkie, poza ca łą pozostałą wiedzą jaką mamy, wiemy również o ich odd ziaływ aniu na żołądek. I rzeczywiście tak jest. Pijąc np. ka wę (smak gorzki) wpływamy na serce i krą żenie krwi. Bardzo słony pokarm działa na nerki, a ostre d ania lub przyprawy czy t eż alkohol – na płuca i układ oddechowy (nadmiar może wywołać kaszel lu b potrzebę głębokiego oddechu). Gdy na odmianę spożywamy ogórki w occie, to wpływamy tym sam ym na wątrobę i pęcherzyk żółciowy. W prawdzie na razie nie zostało wyjaśnione w jaki sposób zachodzi to oddziaływanie, jednak m ożna zorientować się, do której przemiany należy 6 . Jak więc widać, wschodnia m edycyna stanowi system opa rty n a prostych zależnościach, które należy zawsze uwzględniać

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#zfs

replacing drives is only part of the solution.
First you have to make sure that autoexpand is on

#zpool get autoexpand storage
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
storage autoexpand off default

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Growing ZFS pool | Tomasz Korwel
e I decided to not only replace the failed 1.5TB drive but get two 4TB drives and upgrade whole vdev. Imagine my surprise that despite my memory telling me that it should grow on it’s own. It didn’t. Some searching later I found out that <span>replacing drives is only part of the solution. First you have to make sure that autoexpand is on #zpool get autoexpand storage NAME PROPERTY VALUE SOURCE storage autoexpand off default #zpool set autoexpand=on storage NAME PROPERTY VALUE SOURCE storage autoexpand on local That still didn’t do the trick, but I’ve noticed that now it was showing: #zpo
#kuchnia #tcm
Smak kwaśny Kwaśny smak ma charakter ściągający, wywołuje skurcz. Na przykład jeśli pacjent silnie się poci, to za pomocą pożyw ienia o tym smaku mo żna zatrzymać płyny w o rganiz mie, to samo dotyczy biegunki. Również ma to zastosowanie w przypadku opadania albo wypadania narządów (np. opadnięcie macicy czy wypadnięcie odbytu ) ponieważ ten smak zwany skupiającym scala lub trzyma narządy razem, zwiera pory skóry itp. W ar to uwzględniać tę wiedzę będąc w ciepłych kraja ch lub też przebywając długo w miejscach gorących. W iemy, że w czasach Jezusa Rzymianie z Judei pijali sp ecjalną mieszankę czerwonego wina z octem
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Smak słodki Pierwszym działaniem słodyczy je st wzmacnianie. Najpierw konieczne jest jednak wyjaśnienie, co rozumie się pod pojęciem “słodki”. Chodzi przede wszystkim o gotowane ziarna zbóż, które stanowić powinny około 5 0% całości pożywienia. W łaśnie taki sens ma chińskie twierdzenie o wzmacniającym działaniu smaku słodkie go. Oznacza to dosta rczanie ciału czi, czyli energii życiowej oraz harmonizowanie ciała i umysłu. Słod ycz n ie ma natomiast nic wspólnego z biały m rafinowanym cukrem, który z punktu widzenia chińskiej medycyny zaliczyć raczej trzeba do trucizn. W tradycyjnej sztuce kulinarnej ruch ziemi odgrywa decydującą rolę (co nie znaczy bynajmniej, że musi dominować, ale zawsze jest on w jakiś sposób isto tny). Całe przygotowyw anie jedzenia ma na celu doprowadzenie do p unktu w ielkiego zrównoważenia. T ak w ięc, chińskie stwierdzenie: “g otuję ziemię” oznacza: “po jedzeniu je stem w pełni z aspokojony”. Jest to bardzo ważny objaw. Gdy po jedzeniu pojawia się ochota na coś słodkiego, na alkohol lub coś innego, oznacza to, że pożywi enie nie było zrównoważone
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Kwaśny smak ma charakter ściągający,
Kwaśny smak wywołuje skurcz.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Smak kwaśny Kwaśny smak ma charakter ściągający, wywołuje skurcz. Na przykład jeśli pacjent silnie się poci, to za pomocą pożyw ienia o tym smaku mo żna zatrzymać płyny w o rganiz mie, to samo dotyczy biegunki. Również ma to zastosowanie w przypadku op

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Kwaśny smak ma charakter ściągający,
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Kwaśny smak ma charakter ściągający, Kwaśny smak wywołuje skurcz.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Kwaśny smak wywołuje skurcz.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Kwaśny smak ma charakter ściągający, Kwaśny smak wywołuje skurcz.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Smak słodki
Pierwszym działaniem słodyczy je st wzmacnianie
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Smak słodki Pierwszym działaniem słodyczy je st wzmacnianie. Najpierw konieczne jest jednak wyjaśnienie, co rozumie się pod pojęciem “słodki”. Chodzi przede wszystkim o gotowane ziarna zbóż, które stanowić powinny około 5 0% całości pożywienia.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
rozumie się pod pojęciem “słodki”. Chodzi przede wszystkim o gotowane ziarna zbóż, które stanowić powinny około 5 0% całości pożywienia. W łaśnie taki sens ma chińskie twierdzenie o wzmacniającym działaniu smaku słodkie go. Oznacza to dosta rczanie ciału czi, czyli energii życiowej oraz harmonizowanie ciała i umysłu.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Smak słodki Pierwszym działaniem słodyczy je st wzmacnianie. Najpierw konieczne jest jednak wyjaśnienie, co rozumie się pod pojęciem “słodki”. Chodzi przede wszystkim o gotowane ziarna zbóż, które stanowić powinny około 5 0% całości pożywienia. W łaśnie taki sens ma chińskie twierdzenie o wzmacniającym działaniu smaku słodkie go. Oznacza to dosta rczanie ciału czi, czyli energii życiowej oraz harmonizowanie ciała i umysłu. Słod ycz n ie ma natomiast nic wspólnego z biały m rafinowanym cukrem, który z punktu widzenia chińskiej medycyny zaliczyć raczej trzeba do trucizn. W tradycyjnej sztuce kulinarnej ruch

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd. To n iezwykle ważny obieg. Kolejność przedstawienia żywiołów i kierunek przechodzenia od jednego do d rugiego symbolizuje właśnie obieg odżywczy. Oznacza to, że każdy poprzedzający ruch ma za zadanie odżyw ianie ruchu następującego po nim. Tak więc, rozpatrując to z punktu widzenia energetycznego, wątroba i woreczek żółciowy mają za zadanie odżywianie serca i układu krążenia (osierdzia). Te znowu winny odżywiać śledzionę i żołądek, itd. 7 Żywioł odżywiający nazywa się “matką”, a żywioł odżywiany to “syn”. Innym ważnym cyklem t o tzw. obieg kontrolny. Ukazuje on, w jaki sposób p ięć przemian kontroluje się nawzajem, zapobiegając uzyskaniu nadmiernej dominacji jednej z nich. I tak: drewno “przebija” ziemię, ogień “topi” metal, ziemia “zasypuje” wodę, metal “ścina” drewno, woda “gasi” ogień. Temat ten nie będzie tu dalej rozwijany, gdyż wymaga szerszej znajomości medycyny chińskiej i wykracza poza przeznaczenie tej książeczki; ogólnie omówiony jest we wzmiankowanej już książce W ors ley'a Rozm owy o akupunkturze’ . Trzeba też wiedzieć, że są i takie rodzaje ziół ora z pożywienia, które nie mają jednego smaku lecz przypisywane są do dwóch lub więcej jakości smakowy ch, np. cynamon mający równocześnie sma k słodki i ostry. Trzeba więc uwzględniać i takie przypadki. Jak to zostanie później przedstawione na kilku przykładach, kombinowane smaki bywają bardzo użyteczne w tera pii, pozwalając oddziaływać na kilka dolegliwości równocześnie.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Smak ostry Potrawy, zioła o smaku ostrym mają działanie otwierające. Stosuje się je głównie w przypadku zastojów z nudnościami celem ich przełamania. W ymienić tu można zaleganie jedzenia w żołądku, czego przyczy ną może być m.in, spożycie starego lub złego m ięsa dające objawy zatrucia. Chińczycy przełamują tę stagnację w pierwszym rzędzie przez podanie imbiru z gorącą wodą, co powoduje zanik nudności i wymiotów. Gdyby natomiast w t ej sytuacji z jeść coś kwaśnego – mogłoby nastąpić pogorszenie, zastój w żołądku uległby wzmocnieniu.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Smak słony Zadaniem smaku słonego jest ki erowanie wszystkiego w dół. Moż e być z astosowany do wyeliminowania zaparć w ywołanych gorącem (stolec suchy, twardy). Łatwo zauw ażyć, że w tradycyjnej chińskiej sztuce kulinarnej bardzo mało mówi się o stosowaniu soli, gdyż chińska medycyna uważa, iż zazwyczaj spożywa się jej zbyt. dużo. Nadmiar soli i nadm iar słodyczy oznacza, że te dwa żyw ioły są ciągle silniejsze niż pozostałe. Jest to współc ześnie groźny problem dla naszego zachodniego społeczeństwa. Dlatego należy przyjąć sposób goto wania zgodny ze wszystkimi pięcioma przemianami, powodując ich zró wnow ażenie w organizmie
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd. To n iezwykle ważny obieg. Kolejność przedstawienia żywiołów i kierunek przechodzenia od jednego do d rugiego symbolizuje właśnie obieg odżywczy. Oznacza to, że każdy poprzedzający ruch ma za zadanie odżyw ianie ruchu następującego po nim. Tak więc, rozpatrując to z punktu widzenia energetycznego, wątroba i woreczek żółciowy mają

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
Flashcard 149654953

Tags
#kuchnia #tcm
Question
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – [...] – woda – drewno, itd.
Answer
metal

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 149654958

Tags
#kuchnia #tcm
Question
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – [...] – drewno, itd.
Answer
woda

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 149654963

Tags
#kuchnia #tcm
Question
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – [...], itd.
Answer
drewno

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 149654972

Tags
#kuchnia #tcm
Question
Kwaśny smak ma charakter [...],
Answer
ściągający

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Kwaśny smak ma charakter ściągający,

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs